Strona główna

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Psychologia w służbie rodziny „Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w dniach od 18-19 maja 2018 roku w Gdańsku.

ug1-e1448037645652

W naukach społecznych rodzina jest traktowana, z jednej strony jako grupa społeczna, z drugiej zaś, jako wspólnota osób tworzących system składający się z szeregu podsystemów (małżeńskiego, rodzicielskiego, rodzeństwa) i powiązanych osobliwą więzią uczuciową. Liczne badania dowodzą, że przez większość ludzi,  rodzina, obok miłości, w hierarchii wartości zajmuje jedną z najwyższych pozycji.  Zaznaczyć jednak należy, że ranga rodziny, jako podstawowej struktury społecznej,  będzie zależała od tego, czy gwarantuje ona, a jeśli tak to w jakim zakresie, możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, w tym przede wszystkim: potrzeb biologicznych, psychologicznych (bezpieczeństwa, uznania, poszanowania godności osobistej), oraz potrzeb społeczno-ekonomicznych (przynależności do grupy czy też potrzeb socjalno-bytowych).

O randze rodziny rozpatrywanej w kategoriach wartości w znacznym stopniu decydują także relacje rodzinne, z którymi współwystępują określone uczucia i emocje. Relacje rodzinne, którym towarzyszą uczucia i emocje pozytywne, takie jak: spokój, miłość, radość, szczęście sprzyjają rozwojowi oraz wzmacnianiu więzi członków należących do danego podsystemu rodzinnego, natomiast relacje, u podstaw których leżą uczucia o charakterze negatywnym, takie jak złość, zazdrość, zawiść, zdrada, niepokój i lęk niszczą więzi rodzinne, hamują rozwój człowieka, niszczą jego osobowość  i sprzyjają kształtowaniu się aspołecznych form zachowania. W kontekście powyższych stwierdzeń można powiedzieć, że rola rodziny w budowaniu zdrowych, pozytywnych relacji społecznych, opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu godności osobistej wszystkich członków tego systemu jest niekwestionowana, niezależnie od ich wieku, płci, predyspozycji osobistych czy stanu zdrowia. Jest to najważniejsze zadanie rozwojowe dla rodziców odpowiedzialnych za proces wychowania, a także dla wszystkich członków systemu rodzinnego gdyż przygotowują młodego człowieka do funkcjonowania w innych pozarodzinnych grupach społecznych.

Celem Konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, które służyć mogą pomocą w zrozumieniu, jakie czynniki są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako systemu i tym samym dają szansę na zaspokojenie potrzeb jej członków należących do różnych podsystemów rodzinnych. Konferencja stanowić będzie również przestrzeń do dyskusji nad zagrożeniami dla jakości relacji rodzinnych płynącymi z zewnątrz systemu, jak i wynikającymi z jego przemian wewnętrznych. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z najnowszymi wynikami autorskich badań stanie się inspiracją i zachętą do wymiany poglądów, ale także impulsem do poszukiwania rozwiązań  praktycznych. Zagadnienia dotyczące relacji w podsystemach rodzinnych poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, sympozjów i sesji plakatowych. Warsztaty służyć będą natomiast zapoznaniu się z ofertą pomocową instytucji, które wspierają rodziny zmagające się ze zmianami płynącymi z zewnątrz i kryzysami dotykającymi całych systemów rodzinnych i poszczególnych jej członków.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Narzeczeństwo i małżeństwo podstawą relacji rodzinnych
 • Rodzicielstwo jako wyznacznik relacji rodzinnych
 • Aktywność zawodowa a relacje rodzinne
 • Dziecko w szkole i w domu a relacje rodzinne
 • Psychologiczne wyznaczniki relacji w podsystemie rodzeństwa
 • Międzypokoleniowe konteksty relacji rodzinnych
 • Choroba w rodzinie wyznacznikiem relacji rodzinnych
 • Seniorzy w rodzinie a specyfika relacji rodzinnych
 • Psychofizjologiczne aspekty bliskich więzi w rodzinie

Formy uczestnictwa:

 • Sympozjum
 • Referat
 • Plakat (wymiary: do 70 x 100 cm pionowo)
 • Warsztat

W ramach konferencji wygłoszone zostaną wykłady plenarne zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji udziału